منشور اخلاقی دانشگاه نگین جیرفت

 

این منشور به منظور ترویج فرهنگ اسلامی و ارزشهای انسانی و سازمانی در نظام دانشگاهی با تأکید بر اصول برابری، تکریم دانشجویان و داوطلبان پذیرش، احترام و اعتماد، شفافیت در اعمال آموزشی، پژوهشی و اداری، پاسخگویی، تعهد و وفاداری به دانشگاه تدوین گردیده است. بنابراین ما کارکنان دانشگاه اعم از اساتید، مسئولین و کارمندان به عنوان خدمتگزاران آموزش عالی کشور، خود را متعهد به خدمت مشفقانه به دانشجویان و داوطلبان و مراجعین دانسته، کرامت انسانی آنان را ارج نهاده و جلب رضایت الهی و عمل در چارچوب مقررات را وظیفه شرعی و سازمانی خود دانسته و هم پیمان می شویم تا:

• نظم و انضباط در انجام وظایف و حضور به موقع در دانشگاه را رعایت نمائیم.

• از اختیارات و قدرت سازمانی، امکانات، تجهیزات و سرمایه های اداری و انسانی این دانشگاه حفاظت نموده و در استفاده مؤثر، صرفه جویی و ارتقای بهره وری آنها بکوشیم.

• روحیه انتقادپذیری داشته و نسبت به حفظ اسرار ذینفعان به ویژه دانشجویان کوشا باشیم.

• در محدوده وظایف شغلی، اطلاعات و راهنمایی های مناسب و لازم به دانشجویان و داوطلبان پذیرش در این مؤسسه آموزش عالی را ارائه نموده و اصل شفاف سازی و گره گشایی از مشکلات آنان را سرلوحه وظایف خویش قرار دهیم.

• ارزش های اخلاقی- اسلامی را در محیط کار گسترش داده و فضایی صمیمی همراه با خرد جمعی و مشارکت همگانی که در آن کرامت انسانی و شأن اجتماعی حاکم است را نهادینه نمائیم.

• در این دانشگاه خود را ملزم به استفاده از پوششی آراسته و تمیز، مناسب با محیط دانشگاهی و رعایت منطق در گفتار و عملکرد و رعایت فرهنگ عرف جامعه اسلامی میدانیم.

• در جهت افزایش بنیه و توانمندی علمی و آموزشی – پژوهشی، مهارت های شغلی و نوآوری در جهت ارتقای سطح ارائه خدمت صادقانه کوشا باشیم.