لیست رشته های دکتری

عنوان رشته مقطع تحصیلی زیر گروه تحصیلی گروه تحصیلی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دکتری تخصصی علوم ورزشی علوم اجتماعی
آمار دکتری تخصصی آمار علوم پایه
آموزش زبان انگلیسی دکتری تخصصی زبان و ادبیات خارجی علوم انسانی
آموزش عالی - مدیریت آموزش عالی دکتری تخصصی علوم تربیتی علوم انسانی
اقتصاد گرایش اقتصاد سلامت دکتری تخصصی علوم اقتصادی علوم اجتماعی
مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات دکتری تخصصی مهندسی فنی و مهندسی
ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE دکتری تخصصی مهندسی صنایع فنی و مهندسی
باستان شناسی دکتری تخصصی علوم تاریخی علوم اجتماعی
باکتری شناسی دکتری تخصصی پاتوبیولوژی دامپزشکی
مدیریت اجرایی دکتری تخصصی مدیریت مدیریت
بیمه دکتری تخصصی علوم اقتصادی علوم اجتماعی
بیوتکنولوژی دکتری پیوسته علوم زیستی علوم پایه
بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری تخصصی به نژادی و بیوتکنولوژی کشاورزی
بیوشیمی دکتری تخصصی علوم زیستی علوم پایه
حسابداری دکتری تخصصی حسابداری علوم انسانی
بیومکانیک ورزشی دکتری تخصصی علوم ورزشی علوم اجتماعی
تئاتر دکتری تخصصی هنرهای نمایشی هنر و معماری
توسعه کشاورزی دکتری تخصصی اقتصاد و ترویج کشاورزی کشاورزی
تکنولوژی آموزشی دکتری تخصصی علوم تربیتی علوم انسانی
جامعه شناسی دکتری تخصصی علوم اجتماعی علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری تخصصی علوم جغرافیایی علوم اجتماعی
حسابداری دکتری تخصصی حسابداری علوم اجتماعی
حقوق دکتری تخصصی علوم حوزه ای علوم انسانی
حقوق بین الملل عمومی دکتری تخصصی حقوق علوم انسانی
حقوق تجارت بین الملل دکتری تخصصی حقوق علوم انسانی
حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی دکتری تخصصی حقوق علوم انسانی
حقوق جزا و جرم شناسی دکتری تخصصی حقوق علوم انسانی
حقوق خصوصی دکتری تخصصی حقوق علوم انسانی
حقوق عمومی دکتری تخصصی حقوق علوم انسانی
حقوق کیفری و جرم شناسی دکتری تخصصی علوم حوزه ای علوم انسانی
دامپزشکی دکتری عمومی علوم درمانگاهی دامپزشکی
دکتری فقه و معارف اسلامی دکتری تخصصی علوم حوزه ای علوم انسانی
روابط بین الملل دکتری تخصصی علوم سیاسی علوم اجتماعی
روانشناسی بالینی دکتری تخصصی روانشناسی علوم انسانی
دکتری رشته شهر سازی دکتری تخصصی معماری شهرسازی
مرمت و بازسازی بنا دکتری تخصصی هنر معماری هنر معماری
معماری (چهار گرایش) دکتری تخصصی معماری معماری
عمران (عمران, سازه, راه, آب) کارشناسی ارشد ناپیوسته عمران عمران