لیست رشته های کارشناسی ارشد

عنوان رشته مقطع تحصیلی زیر گروه تحصیلی گروه تحصیلی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم ورزشی علوم اجتماعی
آمار کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار علوم پایه
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات خارجی علوم انسانی
آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم تربیتی علوم انسانی
آهنگسازی کارشناسی ارشد ناپیوسته موسیقی هنر و معماری
ارتباطات فرهنگی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم حوزه ای علوم انسانی
اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته اقتصاد و ترویج کشاورزی کشاورزی
ایمنی شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته پاتوبیولوژی دامپزشکی
ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی صنایع فنی و مهندسی
بازیگری کارشناسی ارشد ناپیوسته هنرهای نمایشی هنر و معماری
باستان شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم تاریخی علوم اجتماعی
بافت شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم پایه دامپزشکی
برنامه ریزی آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم تربیتی علوم انسانی
بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد ناپیوسته گیاه پزشکی کشاورزی
تبلیغ و ارتباطات کارشناسی ارشد ناپیوسته فرهنگ , ارتباطات و رسانه علوم اجتماعی
مهندسی عمران (سازه - زلزله - ژئوتکنیک) کارشناسی ارشد ناپیوسته فنی مهندسی فنی مهندسی
مهندسی برق (کنترول - مخابرات - قدرت) کارشناسی ارشد ناپیوسته فنی مهندسی فنی مهندسی
حقوق (عمومی - خصوصی - تجارت بین الملل) کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اجتماعی علوم اجتماعی
مرمت و بازسازی بنا کارشناسی ارشد ناپیوسته هنر معماری هنر معماری
معماری (چهار گرایش) کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری معماری
عمران (عمران, سازه, راه, آب) کارشناسی ارشد ناپیوسته عمران عمران