لیست رشته های کارشناسی

 لیست رشته های کارشناسی پیوسته

عنوان رشته مقطع تحصیلی زیر گروه تحصیلی گروه تحصیلی
آمار کارشناسی پیوسته آمار علوم پایه
آموزش ابتدایی کارشناسی پیوسته علوم تربیتی علوم انسانی
آموزش تربیت بدنی کارشناسی پیوسته علوم ورزشی علوم اجتماعی
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات خارجی علوم انسانی
آموزش زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی علوم انسانی
آموزش شیمی کارشناسی پیوسته شیمی علوم پایه
آهنگسازی کارشناسی پیوسته موسیقی هنر و معماری
ادبیات نمایشی کارشناسی پیوسته هنرهای نمایشی هنر و معماری
اقتصاد کارشناسی پیوسته علوم اقتصادی علوم اجتماعی
اقتصاد کشاورزی کارشناسی پیوسته اقتصاد و ترویج کشاورزی کشاورزی
ایمنی صنعتی کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع فنی و مهندسی
بازیگری کارشناسی پیوسته هنرهای نمایشی هنر و معماری
باستان شناسی کارشناسی پیوسته علوم تاریخی علوم اجتماعی
حسابداری کارشناسی پیوسته حسابداری علوم اجتماعی
حقوق کارشناسی پیوسته حقوق علوم انسانی
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی کارشناسی پیوسته علوم تربیتی علوم انسانی
روابط عمومی کارشناسی پیوسته علوم اجتماعی علوم اجتماعی
روانشناسی کارشناسی پیوسته روانشناسی علوم انسانی
روزنامه نگاری کارشناسی پیوسته علوم اجتماعی علوم اجتماعی
سینما کارشناسی پیوسته هنرهای نمایشی هنر و معماری
شیمی محض کارشناسی پیوسته شیمی علوم پایه
شیمی کاربردی کارشناسی پیوسته شیمی علوم پایه
صنایع دستی کارشناسی پیوسته هنرهای کاربردی هنر و معماری
طراحی صنعتی کارشناسی پیوسته هنرهای کاربردی هنر و معماری
علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی پیوسته فرهنگ , ارتباطات و رسانه علوم اجتماعی
علوم اسلامی - حقوق کارشناسی پیوسته علوم حوزه ای علوم انسانی
علوم اسلامی - علوم قرآن و حدیث کارشناسی پیوسته علوم حوزه ای علوم انسانی
علوم تربیتی کارشناسی پیوسته علوم تربیتی علوم انسانی
علوم دامی کارشناسی پیوسته علوم دامی کشاورزی
علوم سیاسی کارشناسی پیوسته علوم سیاسی علوم اجتماعی
علوم قضایی کارشناسی پیوسته حقوق علوم انسانی
مدیریت کلیه گرایش ها (بازرگانی،مالی،اجرایی) کارشناسی پیوسته مدیریت علوم انسانی
علوم و مهندسی آب کارشناسی پیوسته علوم و مهندسی آب کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانی کارشناسی پیوسته تولیدات گیاهی کشاورزی
علوم و مهندسی صنایع غذایی کارشناسی پیوسته صنایع غذایی کشاورزی
علوم و مهندسی محیط زیست کارشناسی پیوسته منابع طبیعی کشاورزی
علوم ورزشی کارشناسی پیوسته علوم ورزشی علوم اجتماعی
علوم ومهندسی خاک کارشناسی پیوسته خاکشناسی کشاورزی
علوم کامپیوتر کارشناسی پیوسته علوم ریاضی علوم پایه
عکاسی کارشناسی پیوسته هنرهای تجسمی هنر و معماری
عمران-عمران کارشناسی پیوسته الهیات فنی و مهندسی
مهندسی برق کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک فنی و مهندسی
مهندس فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته مهندس فناوری اطلاعات فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته مهندس مکانیک فنی و مهندسی
الهیات و معارف اسلامی کارشناسی الهیات علوم انسانی